یلدا   2009-12-20 01:00:49

دیگر این یلدا که برود، نور و سپیده که بیاید، آفتاب که بزند، افق که ارغوانی شود،
یلداهای دیگر را آریایی جشن خواهیم گرفت.
از پس این یلدا, یلداهای دیگر با نور وترانه از راه میرسند, یلداهای اهورایی.
یلدایتان نورافشان باد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات