تاسوعا   2009-12-26 15:07:57

قلم کلید شده است دراین دلواپسی‌هاو ناآرامیهای درون دل. دریغ از یک واژه،

منیرو هنوز میتواند رویایی بنویسد.

تاسوعا

یک دم به حیاات شه دین بیش نمانده
صدای بخشو است نوحه خوان سیه چرده بوشهری که از اقیانوسها و دریاها و کوهها میگذرد تا به یادمن بیاورد که فردا تاسوعا ست.. .
فردا پریان دریایی سیه پوش می شوند و ما نوای غم انگیز نی را می شنویم از اعماق دریاها .
اهل غرق در نی های خود می دمندتا ما ازخاطرنبریم نبرد با خدای طوفان ها و خدای سیه روزی .
تا ما هم پای صبح تاسوعا بر دمام های خود بکوبیم و مردمان ولایات دور دست را به مسجدد بخوانیم. .
دام …دام …دام
دخترکان دم بخت با گیسوان بافته از روستاهای دور و نزدیک بر دمام های خود می کوبند و سر به جانب دریا میگذارند
تا هم پای سپیده دم رخ دریا بایسنتد و درهوای گرگ و میش صبح پریان عزادار راببینند سراسر سیه پوشیده
ومی رسند در هوای شیری رنگ صبحدم
ما به نشانه سلامی بر دمام های خودمیکوبیم
دام …دام ..دام
وانها هرلحظه نزدیک ترمی شوند
و دستهای ما محکم بالا می رود و فرود می اید تا ان چه راکه می بینیم باور کنیم و خبرش را به گوش عالم برسانیم
دام …دام …دام
اینک پریان سبز پوش چشمه ها
که از دره ها بالا می ایند و از کوهها سرازیر می شوند و به جانب ما می ایند
پریان دریایی یک سر از اعماق ابهای سبز سر برمی اورند با حریر سبزی که بر شانه های خود دارند وصدا همه چا می پیجد
در دریا و چنگل ها
هللیوهلیوسا
.ومامیان پریان سبز چشمه ها و ابی ها می خوانیم
هلیلیو هلیوسا
صدای ضرب پاهابرزمین
وصدا اوج میگیرد
تا ائین هرساله تاسوعای ما مثل حریر سبزی بر تما می پهنه فلات پهناور کشیده شود
هللیو هلیوساا
حالا روبروی من دریاست با پریان ابی دریا که حریر ی سبزی را در هو اتکان تکان می دهند
و پشت سرم پریان سبز چشمه ها
زن و مرد که از زمین برامدهاندذد
و فریادشان :
هلیویو هلیوسا

از منیرو روانی پور(شبانه)


تارا  2009-12-26 17:57:50
سلام خاله نوری. میخواستم فقط سلام کنم. دلمون تنگ شده.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات