اعتصاب عمومی» راه مطمئن پيروزی است! (بابک داد)   2009-12-28 12:23:04

هموطنان عزيز. ايران را با تحريم و تعطيلي ادارات دولتي از كودتاچيان پس بگيريم. از امروز دوشنبه تمامي مراكر دولتي، اداري، آموزشي، دانشگاهي و تجاري، بازارها و مراكز عمومي ديگر را به تعطيلي مي كشانيم تا كشورمان را از غاصبان خونريز پس بگيريم. عاشوراي خونين 88 پايان وحشي گري نظام كودتايي نبود. با اعتصاب عمومي، حق خود را خواهيم گرفت. كمي صبوري و همراهي، تا عمري در عزت و سربلندي زندگي كنيم. همه با هم تا صبح آزادي ايران. يا حق.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات