استعفا احمدی‌نژاد بالاترین   2009-12-28 17:52:05

BALATARIN TSUNAMI

27 December 2009
احتمال زیاد شد.

با گسترش دامنه اعتراضات مردمی در روز عاشورا به احتمال زیاد خامنه آی‌ برای حفظ حکومت نامشروع خود احمدینژاد را قربانی می‌کند. متن استعفا میتوند این باشد . بسم‌الله الرحمن الرحيم حضور محترم حضرت‌آيت‌الله العظمي امام خامنه ای دامت‌بركاته، باكمال احترام معروض مي‌دارد پيرو توضيحات مكرر گذشته و نظر به اينكه دخالت های ملت، مزاحمت های ملت، مخالفت ها و اختلاف نظرهاملت، انجام وظايف محوله ازطرف شما و ادامه مسووليت را براي همكاران و اينجانب مدتي است غير ممكن ساخته و در شرايط تاريخي حساس حاضرکه نجات شما و انقلاب بدون من هم ميسر مي‌باشد،و برای دور زدن ملت بدين وسيله استعفاي خود را تقديم مي‌دارد تا به نحوي كه مقتضي مي‌داند كليه امور را در فرمان رهبري بگيرید يا داوطلباني را كه با آنهاهماهنگي وجود داشته باشد مأمور تشكيلدولت فرمايند دکتر احمدینژاد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات