ایمیل کوتاه ایران پرس نیوز   2009-12-29 00:37:56

ایمیل کوتاه يکی از پرستاران بيمارستان خمينی

کشته ها بيش از اينها هستند.اوضاي آشفته ايست اينجا ديشب 7 کشته را با حکم دادستاني از بيمارستان ما بردند و ما را تهديد کردند که هيچ نگوئيم
من يک پرستار از بيمارستان امام خميني هستم

خبرهای قبلی در آرشیو انتخابات
فیلمها در نمایشخانه


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات