خشونت سم جنبش سبز است، مبادا که به اسیر دام خامنه ای شویم ؛   2009-12-29 11:48:40

خشونت سم جنبش سبز است.خامنه ای بداند که خون ما بر شمشیر او پیروز است

خامنه ای دام خطرناکی برایمان پهن کرده است. خامنه ای و سرداران نامرد سپاهش به دنبال بهانه برای قتل عام گسترده هستند. در این دو روزه تلوزیون دولت در صدد ایجاد زمینه برای قتل عام گسترده اند.

از قبل همه ما می دانستیم که خامنه ای دیکتاتور می خواهند کارنوال عاشورا راه بیاندازند. پاره شدن عکس خمینی نشان داده فقط دنبال بهانه هستند.

بهانه ای که می خواهند هتک حرمت عاشورا و امام حسین است و اینکه معترضین به خشونت دست زده اند.

خامنه ای و دولت کودتا فکر می کند که با کشتن ده یا بیست هزار نفر می توانند جنبش را خاموش کنند. با خود اندیشده اند که حکومت نظامی اعلام می کنیم و اینترنت را قطع خواهیم کرد و خبرنگاران خارجی نیز اخراج خواهیم کرد و مشکلمان حل خواهد شد.

مبادا این بهانه را به او بدهیم.

توسل به خشونت از مردم ما دور است. سربازان جنبش سبز نهایت خشونتی که به کار می برند آتش زدن چند سطل زباله است برای مقابله با گاز اشک آور.

ما به خشونت متوسل نخواهیم شد. دنیا دیده است که ما روزهای اول وقتی تظاهرات می کردیم به دهانمان چسب می زدیم،تا نشان دهیم ما طرفدار خشونت نیستیم، حتی داد هم نمی زنیم. حتی داد، یعنی حتی صدای بلند هم نمی کنیم.

فراموش نکنیم که ما بسیاریم، ما بیشماریم، و این قدرت ما است. اگر قرار به دست زدن به خشونت است،چه فرقی بین ما و خامنه ای است؟خشونت در همه ابعادش محکوم است. آقای خامنه ای ، ما بیشماریم،می خواهی بکشی، بیا و بکش، هر چند نفراز ما را می خواهی بکشی ، بکش. اما ما میدان را خالی نمی کنیم، به خشونت نیز متوسل نمی شویم. به تو بهانه نمی دهیم که به دنیا بگویی ما آشوبگر بوده ایم و پلیس یزیدی تو فقط قصد ایجاد آرامش را داشت. می دانیم تا کنون صدها نفر را کشته ای، بازهم خواهی کشت، اما دریغ از ما که به خشونت متوسل شویم.

به تو بهانه نمی دهیم که بگویی ما به امام حسین توهین کرده ایم، بلکه تو بودی که به امام حسین توهین کردی، چرا که در ماه محرم خون برداران و خواهران مرا بر زمین ریختی.

خامنه ای ، بدان که خون ما بر شمشیر تو پیروز است. خون ما برنده تر از شمشیر تو است.

برداشته شده از وبلاگ گمنامنام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات