بوی گل   2010-01-12 09:55:42

دستم بوی گل میداد/مرا به چیدن گل محکوم کردند/اما کسی فکر نکرد شاید گلی کاشته باشم.
شعری از چه گوارا


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات