وای برما   2010-01-15 10:24:31

ای‌وای برما. خودشان کشتند و خودشان زیرتابوت را گرفتند و خودشان فریادزدند: شهیدما. و صاحب‌شدند جنازه را،و ای‌وای برما که مینگریم براین غارت‌آشکار و ساکتیم. از دل زن‌وفرزند استاد ترورشده‌ی دانشگاه خبر نداریم، یا داریم وبرویمان نمی‌آوریم. نشسته‌ایم ومنتظریم نوبتمان بشود. اینبار دیگر میدانیم که نوبتی‌است و بما نیز میرسد این بیداد. اما نشسته‌ایم، بی‌صداییم، بی‌نداییم. وای برما.
نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات