قتل دو جوان بدست ضحاکیان   2010-01-28 18:11:00

گرگ عجل هردم ازاین گله میبرد
این گله را ببین، که چه آسوده میچرد.

دو قربانی دیگر ضحاک ماردوش گرفت از جوانانمان. نشسته‌ایم سربزیر و خاموش و دغدغه‌ی نامه‌ی هاشمی علیه یزدی و بیانیه کروبی را داریم. مردم... مردم... مردم...جوان نوزده‌ساله‌مان را کشتند. کشتند. کاری‌کنیم.
نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات