مثل خون   2010-02-10 10:49:22

مثل آب دررودخانه, مثل خون دررگهای‌مان جریان‌داری ای آزادی و خواستنت نیازنفس‌کشیدن‌است وتمنای‌رسیدن‌است و حقیقت‌بودن‌است. نفس‌میکشیم ترا که این جان‌خسته را جز‌این چاره‌ای نیست!!!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات