خیال سبز   2010-03-02 19:52:14

خیالم مرا قال گذاشته‌است. خیالم، خیالم. از دستش عصبانی هستم.گیرش بیاورم بلایی سرش می‌آورم که بیا وببین. حسابی پشت کرده به من و مثل یک بچه‌ی تنبل خودش را زده به بی‌خیالی. این خیال تنبل که نباشد نمی‌توانم بنویسم. مدتی‌است میخواهم داستان جنها را ادامه دهم، ولی خیال کوووووووووووو؟
هی نوشتم: پرنده، آسمان،
مگر پرید؟؟؟
هی نوشتم: بهار، سبز،
مگر رویید؟؟؟
هی نوشتم: خیال، آرزو،
مگر تپید؟؟؟


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات