سبزه‌ی سبز امید   2010-03-16 22:45:32بهار در راه بود
اشکهای آدمک برفی
بردامن خیسش می‌چکید
آدمک می‌دانست
اشکهایش
جوی روانی است
که قلب لاله را
عاشقانه می‌شکافد

بهار در راه بود
لاله با درد
سر از پیازش
در آورده بود
لاله می دانست
هر تولدی با درد
همراه است
با دردی شیرین

بهار در راه بود
پرستوها پرگشوده
از فراز البرز
بطرف فلات
سرازیر می شدند
وپرستوها میدانستند
باید
بربلندترین ومغرورترین سروها
لانه بسازند

وبهاردر راه بود
ونوروز هم
ونوروز هنوز نمیدانست
در کنار سفره‌ی هفت‌سین
جای نداوسهراب
وترانه خالی میماند
وبرجای خالی آنها
سبزه‌ی سبز امید میروید
سبزه‌ی سبز امید

نوری هشتم مارس 2010


مانی  2010-03-17 00:17:25


___________
با عشق و ارادت
نوری عزیز درود
خواندمت به تمامی . زیبا بود . من را یاد ادبیات آرمانگرای انسانی پس از کودتای 32 اندات که البته که هیچ گاه در ذهن و کهن الگوی این جامعه ی خفته محو نخواهد شد .
مطمئنن ادبیات ما نیاز به ارائه وطرح چنین راهکردهایی برای ارائه ی هرچه بهتر حضور مردم و انقلاب در خیابان ها و کوهساران حقیقت شود .
درست است که سهراب و ندا نیستند اما ما هستیم . و این حرکت تنها در حضور دستان من در دستان توست و دستان تو در دستان ماست که تداومپیدا میکند .
متاسفانه همانطور که می بینید ادبیات متحجر ایران راه به بی راهه برده . باند بازی و مافیا بازی و کثافت کاری از سر و کول این ادبیات بی دفاع بالا میرود . اما ما سات نخواهیم نشست . و فریادمان را بلند و بلند تر خواهیم زد .
زنده باد ازادی ، زنده باد برابری
با عشق و ارادتی دیگر
شاد زی و مهربان
مانی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات