نوروز شاد   2010-03-19 21:51:21

بهار...بهار...
شکوفه...باران...
بهار...
نوروز باستانی شاد باد

نوری


R.P.  2010-03-19 22:42:35
Baharet mobarak Azizam


سوری  2010-03-21 10:46:41
نوری جان. عیدت مبارک. به همه سلام برسان.


سحر  2010-03-22 15:20:57
ما را به جلوه گری چه کار؟
به من سر بزن. بروزم با شعر جدید.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات