مادر   2010-05-09 11:50:51

ای مهربانی سرانگشتان نوازشهای بی کران
ای ایثار آغوش همدردی
بی تو اما هرگز
زخم بی کسی را مرحمی نیست.
نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات