اعدام يك قاضي به دست دزد   2010-05-10 19:08:08

از مستراح تر- تميز مسجد جامع
تاجلد قرآن نجس در خانه ي كافر
از حس دشنام غليظ دشمني خوني
تا لاي لايي هاي ناز در شب مادر
با دست هايي از گناه آلوده بي تسبيح
چون كاسه هاي نذري خالي دم افطار
از خاك رانت هر تيمم را بدل از غسل
مي ريزم و اعلام توبه ميكنم هر بار
در شانه هايم اختلافات عميقي هست
من اختيار جبر را در مرگ مي بينم
وقتي توباشي يا نباشي زندگي جاري است
من برگ زرد و سبز را يك برگ مي بينم


برخاست از خوابي كه آن شب ديد وحشت كرد
مثل گلي از ساقه خود را چيد وحشت كرد
از تختخواب چسبناكش كنده شد يكهو
مثل جنازه توي قبرش زنده شد يكهو
از آب مظلوم سماور صورتش را شست
يك تكه يخ برداشت با آن عورتش را شست
از آشپزخانه به دقت ديد قرآن را
رو كرد سمت آينه مي ديد انسان را
دنبال سيگارش در انبار است كه برگشت
‌‍[ روي ا ُپن يك بسته سيگار است ] كه برگشت
كبريت زد خواب از سر خانه پريد انگار
از پيله اي تاريك پروانه پريد انگار
دنبال سيگارش اتاق خواب را گز كرد
‍[ روي اپن يك بسته سيگار است اي ولگرد ]
از روي قرآن مي پريد و ذكر در فكرش
ترسيد و لب زد " ﻵ الهه ! ... " فكر در ذكرش
اين آخرين باري است كه او ذكر را مي گفت
گه خورده يا رب با توام او فكر را مي گفت
كبريت هم به شعله ي آخر رسيد انگار
يك كرم كوچك دور خود پيله تنيد انگار
ترسيد از آن دم ؛

همان لحظه خدا مي رفت

در طول خانه مرد هم عرض خدا مي رفت
مي بست ساكش را خدا در آشپزخانه
حتي اتاق خواب در لرز خدا مي رفت
مي داد جرات او به خود تا بلكه نگذارد
اما همين كه ذهن تا مرز خدا مي رفت
مثل انار ِ آبي تندِ پر از پسته
سيگار از روي اپن افتاد در دست ِ↓
مردي كه روي تخت خود چون آب مي ريزد
روي دو پلكش ماه دائم خواب مي ريزد
تعبير خواب نيمه شب در تخت او رو شد
مثل زباله توي خاك انداز جارو شد
از اين اذان بي سجده آري رخت مي بندد
با حس لالايي مادر سخت مي خندد
در ذهن او جز زندگاني چيز ديگر نيست
اين برگ زرد مانده را پاييز ديگر نيست


از چوبه ي اعدام يك قاضي به دست دزد
تا دفتر شيك وكالت با كت و شلوار
از يك معلم- شاعر راننده ي تاكسي
تا نسل شيك و خوشگل و خوش هيكل و بيكار


از مجموعه ی (من شاعرم هميشه كمي هم كبوترم)محمد ارثی زاد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات