بر اساس گزارش رسمی   2010-05-13 14:55:35

براساس گزارش رسمی, زندگی خوب وشاد و آرام است
نهراسید گوسفند عزیز! گرگ هم مثل بره ها رام است

براساس گزارش رسمی, بهترین سال، سال جاری بود
پرتحرک،پر از نشاط وشتاب، مثل خرکیف و خرسواری بود

براساس گزارش رسمی, روزنامه زیاد وآزاد است
شاید آزادی زیادی هست, چند تا روزنامه مازاد است

شاید احساس می شود گاهی, پرخوری می کنند مطبوعات
رو به روی لباس شخصی ها, قلدری می کنند مطبوعات

براساس گزارش رسمی, دشمنان بی شعور ونادانند
بیست وسی را چرا نمی بینند؟ ایرنا را چرا نمی خوانند؟

تا ببینند کارها خوب است، تا بخوانند وضع مطلوب است
ملت آزاد وراضی وخندان، دولت از هر لحاظ محبوب است

براساس گزارش رسمی, هیچ کس، هیچ وقت، هیچ نگفت
نه صدای گلوله ای برخاست، نه کسی روی خاک در خون خفت

براساس گزارش رسمی, عده ای ناگهان یهو مُردند
عده ای نیز ناگهان خودرا, بی خودی پشت میله ها بردند

براساس گزارش رسمی, گم شده خط فقر در ایران
شایعات است فقر وبیکاری, شایعاتی که عده ای نادان-

بی جهت پخش می کنند آن را, تا بگویند زندگی سخت است
ما که تکذیب می کنیم از بیخ! هرکه تکذیب کرد خوشبخت است

براساس گزارش رسمی، مُرد بیکاری و، تورم، مُرد
چند موجود زنده را اما, موشک ما به آسمان ها برد

براساس گزارش رسمی, علم و آزادی ورفاه اینجاست
غیر ما، در تمام کشورها, از فساد وگرسنگی غوغاست

در اروپا به ویژه آمریکا، مردم از فقر لخت وعریانند
بی خبر از ستاد یارانه، چیزی از خوشه ها نمی دانند

براساس گزارش رسمی, غرب در حال سرنگون شدن است
دولت مقتدر, فقط ماییم، دولت ما چراغ این چمن است

بر اساس گزارش رسمی, گاو پروار مش حسن خوب است
علف وکسب وکار، پربار است،جنس چینی زیاد و مرغوب است

براساس گزارش رسمی, چین و روسیه اهل اسلامند
در میان تمام کشورها، این دو از هر لحاظ خوشنامند

براساس گزارش رسمی, چاوز از بیخ وبن مسلمان است
سندش را نشان نداده ولی, سندش هست گرچه پنهان است

براساس گزارش رسمی, همه خوشحال و خنده رو هستند
عده ای ناگزیر می خندند، عده ای ناگزیر سرمستند

خنده دار است روزگار آری، خنده داراست حال و روز همه
مشت سنگین روزگار مگر، بزند ناگهان به پوز همه

سر به راه و مطیع وجان سختیم، بر اساس گزارش رسمی
زندگی می کنیم وخوشبختیم، بر اساس گزارش رسمی


این شعر را دوستی برایم فرستاده و شاعرش نامعلوم است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات