تا شقایق هست   2010-05-16 14:52:02

واژه های تو خیسند همه
واژه های بارانی
عاشقانه های من اما
داغ از شقایق دارند
تا شقایق هست
ببار...


نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات