فریب   2010-05-17 12:20:38


مرا میفریبی
مرا که گوشه ای از تو هستم
مرا که چون قطره بارانی
از تکه های تو باریده ام
مرا که باریدن
تنها سهم من از تو بود


نوری
نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات