صدای تو   2010-05-19 20:11:26

صدای ترا دوست دارم عزیزم
صدای ترا گاه که
از...
رهایی
ررررررهایی
رررررررررررررررررهایی
ررررررررررررررررررررررررررررررررررهایی
برایم زمزمه می کند...
دوست دارم


نوری


طاها  2010-05-20 09:54:41
رهاییییییییییییییی
دل تنگیم برایت ... اما نمی دانم چه قدر آمادگی آمدنت را داریم؟


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات