ما دوباره سبز می شویم...   2010-05-21 14:49:15

ای درخت آشنا
شاخه های خویش را
ناگهان کجا
جا گذاشتی؟

یا به قول خواهرم فروغ:
دستهای خویش را
در کدام باغچه
عاشقانه کاشتی؟

این قرارداد
تا ابد میان ما
برقرار باد:
چشمهای من به جای دستهای تو!

من به دست تو
آب می دهم
تو به چشم من
آبرو بده!

من به چشم های بی قرار تو
قول می دهم:
ریشه های ما به آب
شاخه های ما به آفتاب می رسد


ما دوباره سبز می شویم...


قیصر امین پور- دفتر "گلها همه آفتابگردانند" -


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات