کمی کبوتر کمی فاصله   2010-05-25 10:36:02

اینجا هم
پرنده‌ها می خوانند
وبوی شمعدانی
در هوا می‌رقصد
اینجا هم
قطره آفتابی می‌تابد
وغروب که می‌شود
دانه‌های دلواپسی
از تکه‌های ابر می‌بارد
اینجا هم
هلال ماه را
از پنجره می‌بینی
و قصه‌‌ی مکرر ریزش را
از ناودان خانه می‌شنوی
اینجا هم
کمی کبوتر
کمی فاصله
کمی سکوت
هست
ومن فقط
کمی مهربانی
کمی رویا
کمی عشق
کم دارم

نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات