از راه برخیز رسیده‌ای   2010-06-02 15:08:33

سه قدم از بهانه که بگذری. خانه‌ی سبز رسیدن ‌است. کنارش درخت مهربانی سایه انداخته بر چمن ایثار و میوه‌های آبدار شیرینش به آرزوی رسیده میماند که گذاشته‌ایم حسابی برسد و آبدارشود وخود بیافتد از شاخه‌ی انتظار.گذاشته‌ایم خود بیافتد از شاخه‌ی زمانه.
آه گنجشکها‌ی کم حوصله ولوله‌ای دارند در لابلای شاخه‌‌های ذوق و کبوتران صبر در کمین لحظه سربه‌هوشیاری به هرطرف می‌چرخانند و طاقت نجیبشان را از گلوی حوصله‌شان می شنوی.
سه قدم از بهانه آنورتر. خانه‌ی سبز رسیدن است. (از راه برخیز رسیده‌ای.)


نوری
پ. ن: (از راه برخیز رسیده‌ای.) بایزید بسطامی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات