همان گاه   2010-06-07 18:17:54

درست جایی از تاریخ ایستاده‌ایم که نظیرش را تاکنون جهان تجربه نکرده‌است. اینجا بر تپه‌های تغییر و دگرگونی و زیرو روشدن هرآنچه تا بحال پایدار بنظرمی‌رسید، سوختن کهنه‌ها و سربرآوردن دوباره‌ی تازه‌ها.
اینجا، سواربر امواج خروشان دادخواهی آدمیان و ستیز با ددان، اینجا، که هستی نیز چون پروانه‌ای پیله‌اش را میشکافد و بال‌وپرزنان رهاییش را برفراز نسیم تازه‌ی زندگی پرواز می‌کند.
تماشاگر لحظه‌های این بهم‌ریختگی خجسته، این ازدوباره چیدمان آنچه بین ما آدمیان برقرار باید باشد واین بنای دوستی ومهر از نونهادن باید باشیم. این همان جایی است که آدمیان قرنهاست به انتظارش برخواستن خورشید را شماره کرده‌اند. این همان‌جاست. همان گاه است، همان پگاهی که درخشندگیش خیره می‌کند که خروشش می‌لرزاند و ناگزیریش مبهوت می کند. چشم‌هایمان را باز و دلهایمان را به ایمانمان بسپاریم. لحظه‌ي موعود نزدیک‌است.


نوری


R.P.  2010-06-09 13:38:55
noori jan
kodam lahze mooud. az chi harf mizani?


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات