این مملکت خراب ما را ببرید   2010-06-25 13:44:33


از سینه ی ما عذاب ما را ببرید
این مملکت خراب ما را ببرید
ما را چه به شاعری در این سنگستان
ارزانی تان کتاب ما را ببرید

آن باغ بی حاصل ما را بدهید
کشتید ولی قاتل ما را بدهید
این مملکت قشنگ تقدیم شما
آن دفتر نا قابل ما را بدهید

از سینه ی من عذاب باید برود
این مملکت خراب باید برود
یک جلد اقلکن از آن دفتر هم
ور دست خودم به خواب باید برود

ای وای اگر مال مرا پس ندهید
فرزند کهنسال مرا پس ندهید
من شاعرم و کمی کبوتر یعنی
پر می کشم ار بال مرا پس ندهید

محمد ارثی زاد


در کشور من با شاعران بد می کنند. سوال اینجاست: با چه کسی خوبی می‌کنند.به این آدرس بروید و ببینید شاعر چرا چنین شعری سروده است:
http://ersizad.blogfa.com/


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات