مثل من به تو   2010-07-23 04:56:31

به تو عادت کرده‌ام
مثل پیچکی به ساقه‌اش
مثل کرمی به پیله‌اش
مثل پنجره‌ای به پرده‌اش

پیچک از ساقه جداشود
می‌شکند
پروانه از پیله درآید
می‌پرد
پنجره بی پرده
لخت می‌شود

من
شکسته، پروانه وار، لختم

نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات