باید از روزهای مرده گذشت   2010-07-27 19:27:01


خوبِ من روزهای خوب کجاست؟
من گلویم گرفته از فریاد
کاش می شد دوباره سبز شویم
مثل فصل حماسه و خرداد
کاش می شد جنازه ی این شهر
دست از احتضار بردارد
کاش می شد دوباره زنده شوند
قلبهایی که از طپش افتاد
کاش می شد دوباره مثل قدیم
دل به سمت سکوت می بستیم
کاش می شد که چشم می بستیم
روی این روزهای ماتمزاد
کاش می شد... ولی نه! ممکن نیست ،
باید از روزهای مرده گذشت
باید از شب گذشت و فردا را
نسپاریم دست بادا باد
میل تو! هر زمان که حکم کنی
خون خود را به پات خواهم ریخت
شهر غمگینِ خسته ی شش دی ،
شهر مخروبه ی سیِ خرداد
از تو من یک غروب می خواهم
که پر از حسّ زندگی باشد
سینه ای که پر از هوا بشود
توی ایران تا ابد آزاد

مزدک موسوی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات