خیال تو   2010-08-07 17:07:24

خیال تو مرا ربوده است
دیگر نیستم
وسایه ای بیش
از من بجا نمانده است
خیال تو
وسایه‌ی من
چه تصویر دل انگیزی

نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات