توهین به آنچه مرگ می‌آفریند حق ماست   2010-09-01 17:52:55

می گویند به اسلام توهین نکنید. این بی‌عدالتی و عقب‌ماندگی ازاسلام نیست که از جهالت است. آخر کسی نیست بپرسد: آخر جهالت چیست؟ نه‌اینکه عین دین‌داری جهالت است. اعتقاد به آنچه مربوط به ‌آسمان است و مداخله در آن حرام، عین جهالت است. تا کی خودمان را سانسور کنیم که عده‌ای جاهل نکند که به تریش قبایشان بربخورد. بابا دارند دانه‌دانه بچه‌هایمان را به‌دلایل خنده‌آور همجنس‌گرایی و بی‌خدایی و ترک‌دین ورو آوردن به دین‌دیگر و حتی به‌دلیل عاشق غیراز خودی‌شدن به دارمی‌کشند، سنگسار می‌کنند. زنی که بزور در 14 سالگی به عقد پیرمردی درش آورده‌اند، دین می گوید که نباید در‌ زندگیش عاشق بشود. نباید طعم مهر و عشقبازی را بچشد. نباید زندگی کند. آخر این چه دین صلح‌طلبی است می خواهم بپرسم. اگر هست، این قوانین از کجا آمده است؟
ای وای...
امروز جایی خواندم پسرک بی گناه 18 ساله‌ای را به جرم عشق به دارمی‌کشند. ای شرم براین دینتان. ای مرگ بر این آیین‌تان. من نه تنها توهین بلکه لعن می‌فرستم به هرآنچه مرگ می‌آورد. مرگ بردین‌و‌آیینی که مرگ می‌آفریند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات