دلم این‌جا و آن‌جاست   2010-09-06 12:25:56

یک سپتامبر آفتابی، جمع گرم خانواده، احساس خوب دوست‌داشته‌شدن و شروع به کار که انسان‌را سر شوق می‌آورد. خوشبختی هم‌اینست. این لحظه‌هایم را دوست‌دارم. لحظه‌های رهایی در خیالبافی‌هایم که خیلی هم لازمش دارم. لحظه‌های دوباره خودم‌بودن. یک زن، یک مادر با وظیفه‌های مخصوص زن بودن، تکیه‌گاه بچه‌ها بودن، مفیدبودن و در جمع دوستان و یاران خوش بودن. تکه‌هایی از دلم این‌جاوآن‌جاست، تکه‌های همین‌جا. هستم و می‌مانم و می‌روم هرگاه که بخواهم و زنده‌ام و سپاس‌گذار. مرسی زندگی مرسی خورشید و مرسی عشق که هم‌زادمنی. هم‌زاد من عشق...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات