سوره‌ای برای جن   2010-10-30 18:01:16

خرافه‌گرایی محمد در بسیاری از باورها همانند دیگر جاهلان عرب به شیطان، ابلیس، خناس، فرشته وجن در صدها آیه پیداست تا جایی که حتی برای جن یک سوره‌ی کامل با 28 آیه می‌‌سازد و آنها را نیز مانند آدمیان به دوگروه مومن و کافر تقسیم می‌کند. و برای آنان نیز پیغمبرانی قایل می‌شود. اما با همه‌ی این کاستیها، کژیها و خرافه‌ها او را می‌شود یک نابغه‌ی تاریخی نامید که پایه‌گذار یک شیوه‌ی اجتمایی سیاسی بود که با بهره‌گیری از آزمایشات تاریخی دیگران می‌بایست عربهای جاهل را به تمدن زمان‌خود برساند. حال آنکه پیروان امروزیش با پیروی کورکورانه از دستورات او جوامع را به تباهی و فساد می‌کشانند و در مورد ایران ما سیمای تاریخی آنرا تیره و تار می‌سازند و از نیروهای بی‌هویت زمانه (مستضعفان) (لومپن پرولتاریا) بهره‌گیری می‌کنند و کشور را به سراشیب سرنگونی، ویرانی وتجزیه می‌کشانند.
تیره‌بختی جهان اسلام این‌است‌که بیشتر پیروانش از دانش و آگاهی بی‌بهره‌اند و هنوز زیر ستم، زورگویی، تهیدستی و بی‌دانشی دست و پا می‌زنند و در کمال ناامیدی آرزومندند که (نوزایی اسلام نیم‌مرده) که پرچم سیاه‌آنرا حاکمان امروز ایران بدوش می‌کشند آنان را از تیره‌روزی نجات بخشد و در این میانه اکثریت هموطنان آگاه و روشن ما که به حق از خشونت بیزارند بلاکش این معرکه‌اند. روز رهایی از سیاهی و تباهی دین خرافات‌گرا در ایران ما نزدیک است و گرایش جوانان ایرانی به ادیان دیگر و یا حتی بی‌دینی مطلق حکایت از آن دارد. ایمان دارم این امید عبثی نیست. روز رهایی از دین خرافه و بی‌هویتی فرامی‌رسد. به امید‌آن‌روز.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات