قربانی لبخند تو (به مناسبت عید قربان )   2010-11-17 10:16:42

من یقین دارم
شیاطین سرخ
آیه‌های دلتنگی را
ربوده‌اند
و بادهای شوم
نزولات آسمانی را- به دغل -
سروده‌اند.
ای مهربان با گودال‌های پر زآتش
ای بخشنده با چرتکه
و ای کورسوی امید انسان در آوار خشم‌طبیعت
من یقین دارم
لبخند تو
قربانی توهم یک خیانت شد
و قرنهاست که گوسفند
قربانی لبخند تو می‌شود

از : مسعود گیتی‌جلالنام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات