چاره چیست؟   2010-11-24 21:37:52

منیرو مطلب جالبی در سایت شب ‌وروز نوشته(ماله‌کشان حرفه‌ای) که لینکش را در مهمان‌خانه داده‌ام. سرآخر پیشنهادی هم داده که بیاییم ماله را به‌زمین بیاندازیم و از خودمان شروع کنیم. ولی مگر می‌شود این خودسانسوری که از ابتدای به‌فهم رسیدمان با ما رشدکرده افسارش زد و به بندش کشید؟ مگر می‌شود فریادزد و گفت آقا قبولت ندارم. انتقاد دارم به‌تو و حرفهای تو مگر می‌شود؟ هزاران طرفدار خشتکت را به‌سرت می‌کشند که خانم خفه‌شو تو چه‌می‌دانی این آقا از روشنفکران ماست اله است و بله است. حرف نزنید، چپ‌ نروید، راست نیایید که به جنبش لطمه می‌خورد . فعلا محیط این‌را ایجاب می‌کند. بعد درست می‌شود هروقت به نتیجه رسیدیم بحث می‌کنیم. بگذارید به‌آنچه می‌خواهیم برسیم بعد دعواهای‌مان را می‌کنیم. غافل از اینکه همین‌حالا دعواکردی - کردی بقول منیرو بعد دیگر دیراست وقتی حالا نمی‌توانی نقد بشنوی هرگز نمی‌توانی. توجیه‌کردن دیگران که هیچ نمی‌توانیم حرف دلمان را از ترس این جماعت بزنیم. نمی‌توانیم خودمان باشیم و آنهم از ترس تردشدن که هرکداممان بتی داریم که شکستنش بال‌و پرمان را می‌شکند. باید ابتدا بت‌ها را شکست.
این چاره است. بت شکستن و هیچ کسی را بی‌اشتباه نیانگاشتن. می‌شود کسی را قبول داشت و به او نقد هم کرد می‌شود نقد شنید و بی‌تعصب به نقدها اندیشید. می‌شود دیگران را همان‌طوری دید که هستند، نه با بال‌وپرفرشته یا شاخ‌شیطانی. می‌شود...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات