بیا....   2010-12-16 10:11:49

بیا به باغ دلم
به باغ قصه‌های نگفته
به باغ واژه‌های شیفته
وباغ رازهای نهفته
بیا به باغ دلم
بیا به باغ بغض‌های بارانی
همان‌جا که ابرهای عشق می‌بارند
و سرزمین بهار می‌روید
و درخت انار گل می‌دهد
ازعشق ازعشق...


نوری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات