کدام قاتل   2011-01-05 17:48:05

قاتل میدان کاج در محل حادثه به دار آویخته شد .
خبر کوتاه و گویاست. قاتل میدان کاج کیست؟ مگر نه اینکه نیروی انتظامی که وظیفه امنیت شهروندان را به عهده دارد در صحنه حضور داشته‌است؟ مگر نه اینکه مقتول التماس می‌کرده و کمک می‌خواسته است و نیروی انتظامی به مدت طولانی شاهد آن بوده‌است. مگر نه اینکه می‌شنیده است که قاتل مردم را تهدید می‌کند که به مقتول نزدیک نشوند. من که باور ندارم که هیچ شهروندی با پلیس و یا اورِِژانس تماس نگرفته باشد. بلکه بر این باورم که پلیس از مراجع بالا کسب تکلیف کرده‌است و جواب شنیده‌است که دخالت نکند و بی‌اعتنایی کامل نیروی انتظامی از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد. پلیس امروز وظایف دیگری دارد ودر سمینارهای نیروی انتظامی فقط و فقط مقابله با مردم معترض مورد بررسی است. باور کنید، اگر اجازه می‌دادند که آمبولانسی وارد محوطه شود و مجروح را با خود ببرد اکنون نه مقتولی داشتیم و نه قاتلی بر سر دار.
چه جان انسانها ارزان است؟ چه ارزان!


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات