با موج میرویم   2009-05-28 11:23:29

با موجی که براه افتاده میرویم. هرکه بیم موج در دل دارد نیز ناخواسته میاید, اما نهراسیدن از موج مقاوم‌ترت میکند. هر چه باشد باید این پلیدیها را بشوییم. غیر ار آن بود, موجی براه نمی‌افتاد.

بهتان مگوی
که آفتاب را با ظلمت نبردی در میان نیست
باظلمت در جنگ نیست
ظلمت را به نبرد آهنگ نیست,
چندان که آفتاب تیغ برکشد
او را مجال درنگ نیست.
همین بس که یاری‌اش مدهی
سواری‌اش مدهی.

مدایح بی‌صله احمد شاملوپ. ن. نمایش‌خانه را براه انداخته‌ام. و نمایشها به آنجا منتقل شده‌اند.
پ. ن. دروغگو را در مهمانخانه ببینید.


سهیل سروش نیا  2009-05-29 17:43:22
ممنون بابت لطفتون. اینجا چقدر با جاهای دیگه اینترنت فرق میکنه. آدم گم میشه :)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات