با باد، با بهار   2011-02-24 18:00:11

این شاید صدای پای بهار است
گوش کن...
از آسمانی که نمی‌بارد
شاید صدای باد بیاید
این، اما...
نه صدای باد، بل‌که
صدای گذر نسیم است
صدای گذر نسیم...
چون گذر ابر از پهنه‌ی آبی آسمان
چون گذر آن رهایی آرام
از دل خاک یخ زده‌ی زمستان
آن گذری که ساقه‌ی پامچال را
ایستاده از درد عبور می‌دهد.
امشب،
ماه که بیاید
کاکل بنفشه از شوق
پریشان خواهدشد
این پریشانی را
چلچله‌ای که از جنوب
برمی‌گردد
می‌شناسد
به آشیانه می‌رسیم
با باد، با بهار...

نوری
نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات