شصت سال از رفتن هدایت می گذرد   2011-04-08 12:22:23


«راستش اين عرب هاي سوسمار خور بددك و پوزِ بو گندو ديگر شورش را در آورده اند تا حالا هر غلطي مي كردند دندان رو جيگر مي گذاشتم. من حاضر نبودم تمام دستگاه بخور و بچاپ خلافت را با يك موي زهار فندق تاخت بزنم اما حالا كه سگ نازنينم را به جرم اين كه پر و پاچه اين مردكه جلاد را گرفته كشتند, پدري ازشان دربياورم كه توي داستان ها بنويسند.مگر پيغمبرشان رسول اكرم قبل از تحريف قرآن به دست عثمان رضي الله عنه, به موجب آيه شريفه نفرموده « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه» پس پيغمبر ما بايد كتابش به زبان آندلسي باشد. ميان خودمان بماند, مگر براي ما چه آوردند مذهب آنها سيكيم خياردي است معجون دل به هم زني از آرا و عقايد مختلف متضادي است كه از مذاهب و اديان و خرافاتِ سلف هول هولكي و هضم نكرده استراق و بي تناسب به هم در آميخته شده است و دشمن ذوقيات حقيقيِ آدمي و احكام آن مخالف با هرگونه ترقي و تعالي اقوام و ملل است و به ضرب شمشير به مردم زور چپان كرده اند.يعني شمشير بران و كاسه گدايي است. يا خراج و جزيه به بيت المال مسلمين بپردازيد يا سرتان را مي بريم. هر چه پول و جواهر داشتيم چاپيدند, آثار هنري ما را از بين بردند و هنوز هم دست بردار نيستند هر جا رفتند همين كار را كردند. ما كه عادت نداشتيم دخترانمان را زنده به گور كنيم چندين ملكه از جمله «ايزابل دخت» در آندلس پادشاهي كرده اند ما براي خودمان تمدن و ثروت و آزادي آبادي داشتيم و فقر را فخر نمي دانستيم, همه اين ها را از ما گرفتند و به جايش فقر و پريشاني مرده پرستي و گريه و گدايي و تاسف و اطاعت از خداي غدار و قهار و آداب كون شويي و خلا رفتن برايمان آوردند, همه چيزشان آميخته با كثافت و پستي و سود پرستي و بي ذوقي و مرگ و بدبختي است. چرا ريختِ شان غمناك و موذي است و شعرشان مرثيه و آوازشان چسناله است؟چون كه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اش سرو كار دارند. براي عربِ سوسمار خوري كه چندين صد سال پيش به طمعِ خلافت تركيده, زنده ها بايد تمام عمر به سرشان لجن بمالند وگريه و زاري بكنند. در كليساي ما بوي خوشِ عطر و عبير پراكنده است و نغمه ساز و آواز به گوش مي رسد, در مسجد مسلمانان اولين برخورد با بوي گند خلاست كه گويا وسيله تبليغ براي عبادتشان و جلب كفار است تا با اصول اين مذهب خو بگيرند. بعد حوض كثيفي كه دست و پاي چركين خودشان را در آن مي شويند و به آهنگ نعره موذن روي زيلوي خاك آلود دولا و راست مي شوندو براي خداي خون خوارشان مثل جادوگران ورد و افسون مي خوانند. جشن نوئل ما يا گل و گياه و عطر و شادي و موزيك برگزار مي شود, عيد قربان مسلمانان با كشتار گوسفندان و وحشت و كثافت و شكنجه جانوران انجام مي گيرد. دوره مردانه گي و گذشت و هنرنمايي و دلاوري با رستم و هركول سپري شد در اسلام بايد از روي پهلواناني مانند زينالعابدين بيمار و امام حسين كه تكيه به نيزه غريبي مي كندگرده برداشت. خداي ما مهربان و بخشايشگر است, خداي جهودي آن ها قهار و جبار و كينه توز است و همه اش دستور كشتن و چاپيدن مردمان را مي دهد و پيش از روز رستاخيز حضرت صاحب را مي فرستد تا حسابي دخل امتش را بياورد و آن قدر از آن ها قتل عام بكند كه تا زانوي اسبش در خون موج بزند تازه مسلمان مومن دو آتشه كسي است كه به اميد لذت هاي موهومِ شهواني و شكم پرستي آن دنيا با فقر فلاكت و بد بختي عمر را به سر برد و وسايل عيش و نوش نماينده گان مذهبش را فراهم بياورد.همه اش زير سلطه اموات زنده گي مي كنند و مردمان زنده امروز از قوانين شوم هزار سال پيش تبعيت مي نمايند كاري كه پست ترين جانور نمي كند. عوض اين كه به مسايل فكري و فلسفي و هنري بپردازند كارشان اين است كه از صبح تا شام راجع به شك ميان دو و سه و استحاضه قليله و كثيره و متوسطه بحث كنند. اين مذهب براي يك وجب پايين تنه از جلو و عقب ساخته و پرداخته شده, انگار كه پيش از ظهور اسلام نه كسي توليد مثل مي كرده و نه سر قدم مي رفته !كه] خدا آخرين فرستاده برگزيده خود را مامور اصلاح اين امور كرد, تمام فلسفه اسلام روي نجاسات بنا شده اگر پايين تنه را از آن بگيرند اسلام روي هم مي غلتد و ديگر مفهومي ندارد. بعد هم علماي دين مجبورند از صبح تا شام با زبان ساخته گي عربي سر و كله بزنند و سجع و قافيه هاي بي معنا و پر طمطراق براي اغفال مردم بسازند و يا تحويل هم بدهند. سرتاسر ممالكي را كه فتح كردند مردمش را به خاك سياه نشاندند و به نكبت و جهل و تعصب و فقر و جاسوسي و دورويي و تقيه و دزدي و چاپلوسي و كون آخوند ليسي مبتلا كردند و سرزمينش را به شكل صحراي برهوت درآوردند. درست است كه عرب پست تر از اين بود كه از اين فضولي ها بكند و اين فتنه را جاسوسان يهودي راه انداخته اند و با دست خودشان درست كردند براي اين كه تمدن ايران و روم را براندازند و به مقصودشان هم رسيدند, اما عصاي موسا كه مبدل به اژدها شد و خود موسا ازش ترسيد, اين اژدهاي هفتاد سر هم دارد دنيا را مي بلعد. ديگر بس است. آندلس مال آندلسي هاست. همين روزي پنج بار دولا و راست شدن جلو قادر متعال كه بايد

به زبان عربي با او وراجي كرد, كافي است كه آدم را توسري خور و ذليل و پست و بي همه چيز بار بياورد. بديهي است كه اين مذهب دشمن بشريت است فقط براي غارتگران و استعمار چيان آينده جان مي دهد. بايد فساد را از ريشه برانداخت.

صادق هدایت


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات