بهار، دخت خورشیدمان پر کشید........   2011-04-28 23:09:45

خبر پرکشیدن بهاره‌ی علوی دختر خورشید کردستان دمار از روزگارمان درآورد.جوان بود و برابری‌خواه بود و آزاده. دست به قلم و اهل معرفت. این روزها در محله‌ی بی‌غمان این شهر اروپایی، با دیدن آدم‌های شاد و آزاد و مست از هوای آفتابی اردیبهشتی، داغ بهاره را بیش‌تر حس می‌کنم یادش گرام باد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات