ویار کرده‌ایم   2011-05-03 20:56:23


ویار کرده‌ایم خاک وطن ببلعیم
این بچه حتماً سرباز است.

قرص ضد حاملگی اثری نبخشید
قابل پیش‌بینی بود
این بچه به دنیا نیامده سر جنگ دارد.

کار از کار گذشته است
باید به فکر تدارک جنگی خانگی بود
وگرنه با تن خود جنگ می‌کند.

ویار کرده‌ایم
و خاک وطن
برای همین بچه کافی است.

از كتاب صبح آفتابي تان به خير گرگ برفي
شمس لنکرودی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات