بدرود هاله سحابی برابری طلب رها شده از بند...   2011-06-01 18:31:34

آن قدر خوب هستیم که فقط برای دادن خبر عزا و نوحه‌خوانی سایتها را به‌روز می‌کنیم. خوبیم بهتر نمی‌شود، همین‌که که هستیم و نفس می‌کشیم، چه در گود و چه بیرون از گود، چه دور و چه نزدیک، باز هم خوب است. هستیم و نفس می‌کشیم. این نفس کشیدن برای همه نیست. همه نمی‌توانند نفس بکشند که قاتلان در راهند.
اتفاقی که بامداد امروز برای هاله‌ی سحابی افتاد، نفس‌ها را در سینه حبس کرد مگر می‌شود؟ مگر می‌شود تا به این اندازه دژخیم بود و شب سرراحت بربالین گذاشت؟ دستی که هاله را از پای انداخت یا بهتر بگویم دستانی که هاله را از پای انداختند از کدام آستین بیرون آمده‌اند؟ دست آدمی‌زادند؟ مادر زاییده‌شان؟
دختری برای چند ساعت و یا چند روز از بند رها می‌شود که در عزای پدر و مراسم تدفینش شرکت کند و بعد...
زبانم به بیش از این نمی‌چرخد...نمی‌شود حرفی زد! نمی‌شود... نه نمی‌شود.
رهایی‌ات شاد باد....


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات