به بهانه ی دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو   2011-07-22 21:14:30

در نیست
راه نیست
شب نیست
ماه نیست
نه روز و
نه آفتاب ،
ما
بیرون ِ زمان
ایستاده ایم
با دشنه ی تلخی
در گُرده های‌مان.

هیچ کس
با هیچ کس
سخن نمی گوید
که خاموشی
به هزار زبان
در سخن است .

در مُرده‌گان ِ خویش
نظر می بندیم
با طرح ِ خنده‌یی،
و نوبت ِ خود را انتظار می کشیم
بی هیچ
خنده‌یی !


از : احمد شاملو


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات