آن ها   2011-11-08 23:52:48

آب بنفش می‌شود
قرمز می‌شود
بنفش می‌شود
قرمز می‌شود
بنفش می‌شود
قرمز می‌ماند ...
آن‌ها سر تو را که روسری بنفش داشتی
بالای چشمه بریده بودند.

انسیه اکبری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات