صدویک سالگی یک زن   2012-01-09 18:20:33

البته که زمان عقب نمی‌ماند وقتی حتی سیمون دوبوار به دنیا نمی‌آمد ولی نمیشود منکر شد که به دنیا آمدنش چه راهی را برای زن‌ها باز کرد و چه اثری روی روابط آدم‌ها گذاشت و نوشته‌های فلسفی، ادبی، اجتمایی‌‌اش چه اعتماد به نفسی به زنان مطرح جامعه‌ی زمان خودش داد و چه راه‌ها گشود. چه راه‌ها حتی برای مردان که رهایی و حقوق زن در جامعه همان‌قدر برای‌شان مثبت است که برای زن. سیمون زنی بی‌‌نهایت اثرگذار بود و شجاع. بعضی از ما در گرفتن کوچک‌ترین حق‌مان حتا ناتوانیم که البته مقایسه‌ای کاملن نابجاست. تولدش را به جامعه‌ی انسانی باید تبریک گفت. امروز سیمون صدویک ساله می‌شد. تولدت مبارک خالق جنس دوم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات