زن   2012-03-08 15:00:36

روز زن، روز زادن، روز زندگی، روز زن بودن و افتخار کردن به آن. افتخار دارد زن بودن به دلیل این که قرن ها کوشیدیم زن بمانیم و حق مان را هم بگیریم. زن بمانیم و زنده بمانیم از حجوم این همه نابرابری، ظلم، حق کشی. زنده بمانیم زیر بار فحش و فلاکت و سرزنش، جایی که حتا پدرانمان هم از زاده شدمان عار داشتند، جایی که با آن همه استعداد گوشه ی آشپزخانه ها پوسیدیم و دم بد نیاوردیم و مهربانی بود پاسخ مان به زندانبان.. آری زن بودن و به همین مرحله از زندگی رسیدن از میان سیل مصیبت ها افتخار دارد و یادمان نرود پسرکان مان را آزاده بار بیاوریم و بیاموزیم شان برابری را که نه هرکه زور بیش تر داشت غالب است.
یادمان باشد انسان بودن در وحله اول و زن بودن در دومین وحله افتخارمان باشد. روز زن مبارک...نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات