در ۵۴ سالگی سفر آخرش را...   2012-09-04 12:31:26خسته ام رئیس، خسته از تنها سفر کردن ،مثل یه چلچله تنها زیر بارون ،خسته از این که هیچ دوستی نداشتم که ازم بپرسه از کجا اومدم و به کجا میرم.

جان کافی
از فیلم مایل سبز


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات