زاد روز سهراب مبارک   2012-10-07 10:47:54

خواهم آمد سر هر ديواری ، ميخكی خواهم كاشت
پای هر پنجره ای ، شعری خواهم خواند
هر كلاغی را ، كاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت: چه شكوهی دارد غوک

آشتی خواهم داد
آشنا خواهم كرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت


سهراب سپهری


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات