هوا   2012-10-21 00:15:39عشق هم
مثل نان
یک روز تمام می شود
مثل عمر.
تنها هوا تمام نمی شود
بانوی زیبای من!
هرچه می خواهی نفس بکش
هست
فراوان هم هست.
و تو نیستی
اما چرا تمام نمی شوی؟
با من چه کرده ای
که خودم یادم می رود
و تو نه؟

عباس معروفینام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات