خانه ی تیمی   2013-01-05 16:32:07

رییس علی در بروکسل است
نمرده
اینجا نزد من نشسته دارد چپق می کشد
ستارخان کمی نگران
پشت پرده روی شیشه عکس قلب می کشد
باقرخان تبریز را توی گوگل می بیند و
هی میرزا کانال عوض می کند
مصدق هم اینجاست
برایش بلیط گرفته ام برود تا لاهه عصا زنان
خیلی های دیگر اینجایند
و خوبی اش این است تقویم مقویم نداریم خلاص
ساعت هم بدون باطری خوابیده روی نیمه شب
می دانید؟
ممکن است عرب ها بشنوند
مراکشی ها گوششان تیز است
سرو صدا نمی کنیم
داریم بی صدا
یواشکی
تفنگ ها را تمیز می کنیم

مهرداد عارفانینام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات