هیچکس مقصر نیست   2013-01-18 23:41:37

برای همه

می‌میرم.هیچ‌کس مقصر نیست و شایعات الکی راه‌نیندازید.اینجانب مرحوم از شایعه بدم می‌آید. مادرم، خواهرانم،رفقایم، مرا ببخشید.این روش خوبی نیست (و به هیچکس آن را توصیه نمی کنم) ولی من چاره‌ی دیگری نداشتم. لیلی دوستم داشته باش. رفیق دولت، خانواده ی من عبارت است از : لیلی بریک،مادرم، خواهرانم و ورونیکا و یتولدوونا پولونسکایا.اگر زندگی آنها را فراهم کنی متشکرم. اشعار نیمه تمام‌ام را به خانواده بریک بدهید.آنها می‌دانند چه‌کار باید بکنند.

نامه‌ای از مایاکوفسکی که روز خودکشی‌اش نوشته بود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات