ایران بانو   2013-03-26 20:28:42

دلبری میکند این سوی مرز
نوروز برایش لوازم آرایش خریده ام
روسری را بردارد
خلیج چشم هایش را سرمه بکشد
روی گونه های کردستانش سرخ
بند بیندازد روی ابروهای تهرانش
موهای گیلانش را شانه کند توی آیینه ی خزر
برایش لباس خریده ام
بپوشد روز جشن
رقصی کنیم و پایی بکوبیم در مرگ دیکتاتور
تحریم است و یا پست دیر می کند
یا بسته ها باز می شود
ایران بانو خوابش نمی برد اما

مهرداد عارفانی


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات